Algemene voorwaarden

 

1. Identiteit van de ondernemer
PNS Belgium BVBA
Plantinkaai 1a
2000 Antwerpen
België
Telefoonnummer: 0032 (0)468 26 40 14
Ondernemingsnummer: BE0678.739.385
E-mail: info@nailstudio-antwerp.be
Contactpersoon: Vesta Moliene

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PNS Belgium BVBA en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PNS Belgium BVBA en de Consument.

3. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PNS Belgium BVBA niet;
b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs exclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering.

4. De overeenkomst
a) De Consument kan bij PNS Belgium BVBA een bestelling plaatsen via de website www.nailstudio-antwerp.be. Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door PNS Belgium BVBA in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c) De Overeenkomst komt tot stand nadat PNS Belgium BVBA de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door PNS Belgium BVBA is verzonden.
d) PNS Belgium BVBA heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat PNS Belgium BVBA gehouden is tot enige schadevergoeding.

5.1 Herroepingsrecht bij levering van de Producten
a) De consument heeft de verplichting om bij de aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen.  Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan PNS Belgium BVBA retourneren: PNS Belgium BVBA, Plantinkaai 1a, 2000 Antwerpen.  Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.
c) Artikelen die werden aangekocht tijdens kortingsperiodes of aan sterk afgeprijsde kortingen kunnen niet ingeruild worden.
d) Retour kan uitsluitend plaatsvinden mits voorafgaandelijke aanmelding en correct invullen van (formulier). Dit formulier dient binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van uw order bezorgd te worden aan info@nailstudio-antwerp.be alsook dient u een KOPIE van het herroepingsformulier toe te voegen aan uw retour. 
e) Na ontvangst van de retournering zal PNS Belgium BVBA de goederen aldusdanig inspecteren om na te gaan of de verpakking niet werd verbroken en het product in de originele staat werd ontvangen.  Indien de retournering hieraan voldoet zal een terugbetaling plaatsvinden binnen de veertien (14) dagen. Wanneer deze niet voldoet bent u zelf verantwoordelijk voor de ophaling van uw order.
f) PNS Belgium BVBA behoud zich het recht om alsnoch leveringskosten aan te rekenen wanneer de resterende aangekochte goederen/bedrag onvoldoende is om te genieten van gratis levering.
g) Wanneer er bij levering schade of onvolledigheid wordt vastgesteld door de Consument, dient een ingebrekestelling binnen de 48u na ontvangst van de bestelling schriftelijk gemeld te worden aan PNS Belgium BVBA info@monai.be. Na het verstrijken van deze 48u is het niet meer mogelijk een ingebrekestelling te melden.

h) Bij niet levering van een pakket binnen de veertien (14) dagen na bestelling van uw order dient u PNS Belgium BVBA hiervan op de hoogte te stellen zodoende zij een onderzoek kunnen starten bij de desbetreffende leverancier. Na verloop van deze 14 dagen is het niet meer mogelijk een onderzoek te starten en is PNS Belgium BVBA niet verder aansprakelijk voor de levering van uw pakket.

5.2 Herroepingsrecht bij aangekochte opleidingen 
​Wenst u een aangekochte opleiding te annuleren? Dan gelden de algemene voorwaarden van PNS Belgium BVBA. Een online opleiding kon onder geen beding geannuleerd of teruggevorderd worden. 

6. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging PNS Belgium BVBA.
b) De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro ink. BTW.

7. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan PNS Belgium BVBA binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
b) De bij PNS Belgium BVBA ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

8. Veiligheid en Privacy
a) Indien de Consument producten koopt van PNS Belgium BVBA mag PNS Belgium BVBA de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van PNS Belgium BVBA meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@nailstudio-antwerp.be of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b) Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van PNS Belgium BVBA van toepassing:

Privacy Policy
PNS Belgium BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
PNS Belgium BVBA zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

9. Diversen
PNS Belgium BVBA behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.